Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕΠΓΗΔ.

Σύνθεση

Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι πέντε που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, και παρατείνεται μέχρι την εκλογή της νέας διοικήσεως και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίμηνο, εκτός αν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως για τη διενέργεια εκλογών. Κανένα μέλος δεν έχει δικαίωμα να μείνει στην ίδια θέση -λχ. Πρόεδρος, Ταμίας κ.λπ.- για παραπάνω από δύο συνεχείς θητείες. Μέλος παραιτούμενο πριν τη θητεία του θεωρείται ότι την έχει εξαντλήσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα των εκλογών από τον πλειοψηφήσαντα εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία. Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Ως παραίτηση θεωρείται και η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός και άλλο ένα μέλος. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που πήραν μέρος σε αυτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την περιουσία της.

Αρμοδιότητες

Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρεία, ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και στο σκοπό της, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση είτε από το νόμο είτε από το καταστατικό. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρείας καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητες και αποδοχές του. Καταρτίζει και εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας. Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό. Αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα. Προτείνει στη Γ.Σ. την εγγραφή ή διαγραφή μελών ή την επιβολή πειθαρχικών ποινών. Αποφασίζει για τον καθορισμό και απονομή τιμητικών διακρίσεων. Προτείνει στη Γ.Σ. τον τρόπο εκπροσωπήσεως σε διάφορα συνέδρια και τους όρους συνεργασίας με άλλες οργανώσεις. Προτείνει στη Γ.Σ. τη σύσταση επιτροπών που το υποβοηθούν στο έργο του ή άλλων συλλογικών οργάνων (ομάδων εργασίας κ.λπ.) από μέλη αυτού ή μέλη της Εταιρείας ή και άλλα τρίτα πρόσωπα καθορίζοντας τη θητεία και τον τρόπο λειτουργίας τους. Με ειδικές αποφάσεις του που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων αυτού σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε επιτροπές μεταξύ των μελών.

Συνεδριάσεις και λήψη αποφάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς μεν μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως τρία μέλη του, οπότε ο πρόεδρος δικαιούται να το συγκαλέσει εντός μιας εβδομάδας.

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 67
Νέο Ψυχικό, Αθήνα 154 51

Phone: 210 672 7532

Διοικητικά Συμβούλια

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Μαρία Φωτουλάκη
Αντιπρόεδρος Σμαραγδή Φεσσάτου
Γενική Γραμματέας Ινώ Καναβάκη
Ειδική Γραμματέας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Ταμίας Μαρία Ρογαλίδου
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Αντιπρόεδρος Αγλαΐα Ζέλλου
Γενική Γραμματέας Σμαραγδή Φεσσάτου
Ειδική Γραμματέας Κωνσταντίνα Δημάκου
Ταμίας Ιωάννης Ξινιάς
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Αίγλη Ζέλλου
Αντιπρόεδρος Μαρία Φωτουλάκη
Γενική Γραμματέας Μαρία Ρογαλίδου
Ειδικός Γραμματέας Ιωάννης Ξυνιάς
Ταμίας Κωνσταντίνα Δημάκου
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Μαρία Φωτουλάκη
Αντιπρόεδρος Θεοδωρος Ζιαμπάρας
Γενική Γραμματέας Αίγλη Ζέλλου
Ειδική Γραμματέας Μαρία Ρογαλίδου
Ταμίας Κωνσταντίνα Δημάκου
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Ελευθερία Ρώμα – Γιαννίκου
Αντιπρόεδρος Ιωάννα Παναγιώτου
Γενική Γραμματέας Αίγλη Ζέλλου
Ειδικός Γραμματέας Θεόδωρος Ζιαμπάρας
Ταμίας Μαρία Φωτουλάκη
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Ελευθερία Ρώμα – Γιαννίκου
Αντιπρόεδρος Ιωάννα Παναγιώτου
Γενική Γραμματέας Αίγλη Ζέλλου
Ειδικός Γραμματέας Γιώργος Χουλιάρας
Ταμίας Μαρία Φωτουλάκη
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Μαρία Φωτουλάκη
Αντιπρόεδρος Ιωάννα Παναγιώτου
Γενική Γραμματέας Μαρία Ρογαλίδου
Ειδική Γραμματέας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Ταμίας Αίγλη Ζέλλου
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Ιωάννα Παναγιώτου
Αντιπρόεδρος Αίγλη Ζέλλου
Γενική Γραμματέας Μαρία Φωτουλάκη
Ειδική Γραμματέας Θωμαή Καραγκιόζογλου
Ταμίας Παναγιώτα Καφρίτσα
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Θωμαή Καραγκιόζογλου
Αντιπρόεδρος Ελευθερία Ρώμα – Γιαννίκου
Γενική Γραμματέας Παναγιώτα Καφρίτσα
Ειδική Γραμματέας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Ταμίας Αίγλη Ζέλλου
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Αντιπρόεδρος Μαρία Φωτουλάκη
Γενική Γραμματέας Παναγιώτα Καφρίτσα
Ειδικός Γραμματέας Θεόδωρος Ζιαμπάρας
Ταμίας Αίγλη Ζέλλου
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Γ. Μαυρομιχάλης
Αντιπρόεδρος Ιωάννα Παναγιώτου
Γενική Γραμματέας Θωμαή Καραγκιόζογλου
Ειδική Γραμματέας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Ταμίας Θεόδωρος Ζιαμπάρας
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Σ. Αρβανιτάκη
Αντιπρόεδρος Ελευθερία Ρώμα – Γιαννίκου
Γενική Γραμματέας Θωμαή Καραγκιόζογλου
Ειδική Γραμματέας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Ταμίας Θεόδωρος Ζιαμπάρας
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Σ. Αρβανιτάκη
Αντιπρόεδρος Ελευθερία Ρώμα – Γιαννίκου
Γενική Γραμματέας Θωμαή Καραγκιόζογλου
Ειδική Γραμματέας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Ταμίας Θεόδωρος Ζιαμπάρας